Кариерен център "Софийски университет“
Софийски Университет

Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01

Общи данни за проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

Новини

Статия
17.01.2024 Супер Потребител
Статия